Perioden juli – september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 22,0 (20,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,5 (0,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,4%
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,2 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,6 (-0,1) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,9 (-2,4) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,6 (-0,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4,2 (1,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,4 (0,4) MSEK.
 • Den 31 augusti fullföljdes förvärvet av Blomquist & Co AB som annonserades i slutet av juni. En förvärvsanalys av detta presenteras på sid 19 i denna rapport. Blomquist & Co AB har konsoliderats i HofF-koncernen från och med den 1 september och kommer att operativt integreras med koncernens produktionsbyrå Done Production AB, som genom denna affär ytterligare stärker sin position som en ledande nordisk produktionsbyrå. 

Perioden januari – september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 77,4 (64,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,3 (1,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 5,6%
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,4 (-0,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,0 (-0,8) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,6 (-2,7) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (-2,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4,4 (2,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,4 (0,4) MSEK.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Informationen är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2018, kl 08:30.