MILTTON FULLFÖLJER SITT ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I HOUSE OF FRIENDS OCH BEGÄR I SAMBAND MED DETTA EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR VAL AV NY STYRELSE OCH BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Bakgrund

Miltton & Friends AB (namnändrat från Goldcup 17082 AB) (”Miltton”) offentliggjorde den 2 november 2018 att budet på House of Friends AB (publ) (”House of Friends”) förklarades ovillkorat och därmed fullföljdes samt att budet hade accepterats i sådan utsträckning att Miltton, inkluderat aktier som Miltton förvärvat på marknaden, innehade sammanlagt 24 284 746 aktier, motsvarande cirka 87,48 procent av det totala antalet aktier och röster i House of Friends.

Begäran om extra bolagsstämma

Styrelsen har erhållit en begäran från Miltton om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om antalet styrelseledamöter och arvode till styrelsen, val av ny styrelse samt beslut om företrädesemission om aktier. Den sammanlagda emissionslikviden i företrädesemissionen föreslås uppgå till cirka 24 miljoner kronor med en teckningskurs om 2,16 kronor per nyemitterad aktie. Styrelsen behandlar för närvarande Milttons begäran och avser att återkomma med mer information och kallelse till bolagsstämma så snart som möjligt och inom föreskriven tid.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 08:30CET.