House of Friends AB (publ) har den 22 november 2018 hållit extra bolagsstämma.

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvoden samt val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägaren Miltton & Friends AB (”Miltton”) att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med Milttons förslag att styrelsearvode för perioden till och med utgången av årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt 375 000 kronor, varav 185 000 kronor till styrelsens ordförande samt 95 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade i enlighet med Milttons förslag om nyval av Gunilla Herlitz, Charlotta Rosenlew och Markus Oksanen till styrelseledamöter för tiden till och med utgången av årsstämman 2019. Gunilla Herlitz valdes till styrelsens ordförande. Beslutet innebär att Johan Hessius uppdrag som styrelseledamot och ordförande för styrelsen upphör samt att Eva Fors, Samir Taha och Pär Roosvalls uppdrag som styrelseledamöter i bolaget upphör.

Övrigt

Noterades att Miltton dragit tillbaka sitt förslag till beslut om företrädesemission av aktier, vilket tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 16 november 2018.