House of Friends AB (publ) har den 25 april 2018 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut avseende antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan revisorssuppleanter.

Årstämman beslutade att arvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och med 110 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Eva Fors, Pär Roosvall och Samir Taha. Johan Hessius omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls under 2019.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner ska även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.