Perioden januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 26,4 (22,1) MSEK, vilket innebär en tillväxt med 19,5 % jämfört med samma period förra året.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 2,2 (0,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 8,3 %. Rörelseresultatet innehåller engångsposter på totalt 1,5 MSEK, se nedan. Justerat för dessa engångsposter blir rörelseresultatet 0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 %.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (-0,2) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,05 (-0,01) SEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,0 (-0,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 0,5 (0,0) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,1 (-0,5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,7 (-0,5) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,6 (2,1) MSEK.
  • Det första kvartalet 2018 blev omsättningsmässigt ett mycket starkt kvartal för HofF med en omsättningstillväxt på 19,5 % jämfört med samma period förra året. Ökningen relateras främst till rörlig automatiserad kommunikation. Även koncernens samlade byråintäkt (bruttovinst, dvs nettoomsättning minus direkta uppdragskostnader) steg med 10,5 % jämfört med samma period förra året. Tillväxten i byråintäkt ger ett mått på koncernens verkliga organiska tillväxt, och är ett resultat av en stark tillströmning av nya kunder och uppdrag, samt att koncernens strategi med fokus på kreativ och automatiserad kommunikation bär frukt.
  • Under perioden har avveckling skett av printrelaterad verksamhet. Detta har inneburit att kvartalets rörelseresultat belastas med omstruktureringskostnader uppgående till ca 450 tkr.  Också de kommande två kvartalen kommer att belastas med omstruktureringskostnader i samma storleksordning, varefter dessa kostnader kommer att minska under Q4 2018 och Q1 2019. Vidare innebär avvecklingen av printrelaterad verksamhet under kvartalet att koncernens projektsystem för kontorstrycksaker och profilprodukter har avyttrats vilket skapat en reavinst uppgående till ca 1,9 MSEK. Avyttringen av denna verksamhet beskrivs i närmare detalj under rubriken Förvärv och avyttringar på sid 7 i rapporten som finns bilagd med detta pressmeddelande eller kan hämtas från hemsidan houseoffriends.se.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Informationen är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2018, kl 08:30.