Perioden juli – september 2017

  • Omsättningen för perioden uppgick till 20,3 (19,7) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (1,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 3,8 %
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (0,6) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,02) SEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,1 (1,2) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,4 (-2,5) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,3 (-0,6) MSEK. Likvida medel uppgår till 0,4 (2,2) MSEK.