Perioden oktober – december 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 26,7 (25,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,4 (-0,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 12,7 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,0 (-1,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,03) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,8 (0,1) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 4,5 (1,4) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,6 (-0,7) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,2 (0,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,6 (3,1) MSEK.
 • Koncernen såg under det fjärde kvartalet dels ett starkt inflöde av nya uppdrag från existerande kunder, dels ett antal nya konton med potential att bli långsiktiga viktiga kunder. Detta resulterade i såväl förbättrad lönsamhet som förstärkt kassaflöde i jämförelse med de föregående kvartalen under 2017.
 • I november påbörjades återetableringen av Friends & Insights AB, Koncernens bolag inom Marketing Automation, där ett ledarteam till detta bolag har rekryterats externt, en process som fortsatt nu i början på 2018 då en ny VD för bolaget tillträtt. Satsningen på Marketiong Automation är ett svar från HofF på den stora efterfrågan på spetskompetens inom detta område som HofF sett från flera av sina större kunder. Vi ser en stor framtida tillväxtpotential inom detta.

Perioden januari – december 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 91,5 (88,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 5,0 (3,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 5,4 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 (0,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,06 (0,03) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,9 (1,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 1,8 (-8,5) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,7 (-6,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2,3 (12,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,6 (3,1) MSEK.
 • Helåret 2017 kan sammanfattas i tre svaga kvartal och ett uppsving i verksamheten som lät vänta på sig men som kom i det fjärde kvartalet, vilket innebär att HofF under 2017 växer med 3,7 % och ökar rörelseresultatet med 39 %. Vi ser att det är våra investeringar i digitalisering, kapacitet inom rörlig media och content marketing som har gett effekt.
 • I februari 2017 förvärvades 50 % i filmproduktionsbolaget Bell & Light AB, med en option att 2018 förvärva de resterande 50 %, en investering som under 2017 positivt bidragit till Koncernens lönsamhet och tillväxt.

 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)