Perioden april – juni 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 29,0 (22,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 1,6 (0,5) MSEK, motsvarande en
  rörelsemarginal på 5,5 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,00) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,4 (-0,2) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,1 (-1,5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,4 (1,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,8 (1,5) MSEK.
 • Det andra kvartalet 2018 blev omsättningsmässigt återigen ett mycket starkt kvartal för HofF med en omsättningstillväxt på 29,7 % jämfört med samma period förra året. Även koncernens samlade byråintäkt (bruttovinst, dvs nettoomsättning minus direkta uppdragskostnader) steg med 11,2 % jämfört med samma period förra året. Tillväxten i byråintäkt ger ett mått på koncernens verkliga organiska tillväxt, och är ett resultat av en stark tillströmning av nya kunder och uppdrag, samt att koncernens strategi med fokus på kreativ och automatiserad kommunikation bär frukt.
 • HofF ingick den 27 juni ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Blomquist & Co AB, sedan länge en huvudkonkurrent till Koncernens produktionsbyrå Done by Friends. Blomquist & Co omsatte 2017 35 mkr med en rörelsemarginal (EBITDA) på 2,7 %. Tillträdesdag är planerad till den 31 augusti. Köpeskillingen för samtliga aktier är 1 kr samtidigt som HofF på tillträdesdagen kommer att genomföra ett aktieägartillskott i Blomquist & Co på 3,5 mkr.

Perioden januari – juni 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 55,3 (44,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,8 (0,8) MSEK, motsvarande en
  rörelsemarginal på 6,8 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,2 (-0,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,4 (-0,9) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -1,7 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1,7 (-2,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,2 (0,7) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,8 (1,5) MSEK.
 • Under perioden har avveckling skett av printrelaterad verksamhet. Detta har inneburit att de första två kvartalens rörelseresultat 2018 belastas med omstruktureringskostnader uppgående till ca 450 tkr per kvartal.  Också det tredje kvartalet kommer att belastas med omstruktureringskostnader i samma storleksordning, varefter dessa kostnader kommer att minska under Q4 2018 och Q1 2019. Vidare avyttrades koncernens projektsystem för kontorstrycksaker och profilprodukter under det första kvartalet vilket skapade en reavinst uppgående till ca 1,9 MSEK. Avyttringen av denna verksamhet beskrivs i närmare detalj under rubriken Förvärv och avyttringar på sid 7 i denna rapport.
 • HofF har under det första halvåret kunnat konstatera bra tillväxt och resultatutveckling. I ett rullande 12-månaders perspektiv i perioden juli 2017 – juni 2018 blir nettoomsättningen 102,3 MSEK, rörelseresultatet (EBITDA) 8,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 7,8 %, samt ett resultat efter skatt på 4,3 MSEK. Tillväxten och resultatutvecklingen är drivna av en stark tillströmning av nya kunder och nya uppdrag från existerande kunder och kan ses som en kvittens på att strategin fungerar och att erbjudandet uppbyggt kring ”create and automate” uppfattas som attraktivt av marknaden.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Informationen är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2018, kl 08:30.