Som större aktör inom kommunikations­branschen har vi ett ansvar att inte bara ta hand om våra anställda utan även externt föregå med gott exempel vad gäller trygghet och välmående på arbetsplatsen. Det gäller inte bara diskriminerings­frågor, jäm­ställdhet, över­grepp, sexism och trakasserier i olika former utan även att skapa förutsättningar för såväl gammal som ung, erfaren som nyut­examinerad att utvecklas i takt med sina ambitioner.

Uppropet #sistabriefen sätter fingret på några av dessa frågor. House of Friends har en CSR-policy som definierar koncernens ställnings­tagande i dessa samt nära relaterade frågor. Denna policy är baserad på BSCI:s uppförande­kod och är förenlig med ILO-konventionerna, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättig­heterna, FN:s konven­tioner om barns rättigheter och avskaffande av alla former av diskri­minering av kvinnor, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multi­nationella företag.

House of Friends ledning initierade i december 2017 en övning där respektive bolags-VD samlade sina anställda för att diskutera arbets­platsens miljö och uppdatera kunskaperna kring koncernens inställning i frågan. Diskussionerna doku­menterades, diskuterades vidare i lednings­gruppen och blev sedan grunden för en uppdatering av koncernens CSR-policy. Här kommer ett utdrag av några av CSR-policyns mest aktuella punkter.

  • Ingen diskriminering tolereras av bolaget vid anställning, ersättning, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering, baserat på kön, ålder, religion, ras, ursprung, social bakgrund, funktions­­hinder, etniskt och nationellt ursprung, nationalitet, medlemskap i arbets­­tagar­organi­sationer inklusive fack­­föreningar, politisk anknytning eller åsikter, sexuell läggning, familje­ansvar, civil­stånd eller annat villkor som kan ge upphov till diskri­minering.
  • Ingen ska utsättas för trakasserier. Ingen ska behöva känna obehag på grund av jargong, beteenden eller bilder och text som finns synliga på byrån.
  • Trakasserier ska upphöra så snabbt som möjligt. Åtgärder skall vidtas i direkt samråd med den som utsatts. Som anställd på House of Friends ska du aldrig medverka till att dölja något du känner dig otrygg, utan istället berätta om dina tankar för din närmaste chef eller koncern­ledning.
  • En säker och hälsosam arbets­­miljö ska tillhanda­­hållas och företaget ska vidta effektiva åtgärder för att före­bygga potentiella olyckor och skador på arbets­­tagarnas hälsa under arbetet, genom att minimera orsakerna till faror som är förknippade med arbets­miljön.

Vi har stor respekt för att detta arbete är ständigt pågående. Att vi inte är perfekta men har ambi­tionerna att bli det. Därför har alla byrå­chefer i HofF-koncernen fått i uppdrag att konti­nuerligt diskutera och utbilda sin personal i koncernens CSR-policy. En policy som uppdateras med tiden. Vi vill också förtydliga att ansvaret är allas. Endast till­sammans kan vi verkligen göra skillnad.

Koncernchef och ledning, House of Friends