Entries by Mats Eriksson

Kallelse till årsstämma 2008

Kallelse Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Alströmergatan 20 A, Stockholm. DELTAGANDE Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2008, dels anmäla sig […]